Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

placekijacek
0686 ce0b 500
placekijacek
Każdy ma kompleksy. Nawet Kim Kardashian. Największa i najcięższa praca jaką mamy do wykonania w życiu to nie są studia. To nie jest harówa po 12 h dziennie ku czci excela. To samoakceptacja. I wtedy jest łatwiej.

Bo stare powiedzenie głosi: Gdy kobieta jest nieszczęśliwa, to szuka męża. Gdy jest szczęśliwa, to potencjalni mężowie szukają jej.

I to działa w obie strony.
— Piotr C.
placekijacek
2463 84ec
placekijacek
2934 3a6e 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
placekijacek
placekijacek

November 02 2018

placekijacek
7962 5db2 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
placekijacek
7975 c2aa 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
placekijacek
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
placekijacek
7987 c4ae 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

November 01 2018

placekijacek
Marzyć bez limitu, kompleksów i bez wstydu.
— Nosowska
placekijacek
8844 7851 500
Reposted frommoai moai viayourheartbeat yourheartbeat
placekijacek
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viayourheartbeat yourheartbeat

October 29 2018

placekijacek
życzę Wam zdrowia, a resztę kombinujcie
— Stanisław Tym
placekijacek
placekijacek
4295 e153 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
placekijacek
4296 8819 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
placekijacek
4304 49da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
placekijacek
placekijacek
Reposted fromshakeme shakeme vianables nables
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl