Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

placekijacek
6758 066b
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viabrzask brzask
placekijacek
1020 1cd3 500
Reposted fromzoou zoou viadusix dusix
placekijacek
Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.
— Stefan Wyszyński
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
placekijacek
1718 52f6
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 16 2017

6765 a8ef

Ok wtf not fair that they don’t have their awkward blue eyeshadow.

Reposted frommyry myry viainvisibility invisibility
placekijacek
placekijacek
2821 7aa8 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viaaynis aynis
placekijacek
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagingerowaa gingerowaa
placekijacek
8769 40f9 500
placekijacek
6083 071f
Reposted fromskrzacik skrzacik viamslexi mslexi
placekijacek
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaynis aynis
placekijacek
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viamslexi mslexi
placekijacek
3000 0b63 500
friend
Reposted frommoralna moralna viaczarnakotka22 czarnakotka22
placekijacek
7212 dddf 500
Reposted fromoll oll viamslexi mslexi
placekijacek
0756 3849
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianables nables
placekijacek
9563 e853 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
placekijacek
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir vianiebieskieoczy niebieskieoczy
placekijacek
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viamslexi mslexi
placekijacek
8289 c77f 500
Reposted frommaniamania maniamania viazupkaaa zupkaaa

April 15 2017

placekijacek
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— ?
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadusix dusix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl