Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

placekijacek
placekijacek
placekijacek
placekijacek
placekijacek
2194 35d0
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaohhh ohhh
placekijacek
placekijacek
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaohhh ohhh

February 02 2019

placekijacek
placekijacek
Chodź pod kołdrę, schowamy się przed całym światem.
Reposted fromautunno autunno viawakemeupx wakemeupx
placekijacek
1198 68eb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiebieskieoczy niebieskieoczy
placekijacek
1350 f8ef 500
Reposted frommoai moai vianiebieskieoczy niebieskieoczy

November 08 2018

placekijacek
0686 ce0b 500
placekijacek
Każdy ma kompleksy. Nawet Kim Kardashian. Największa i najcięższa praca jaką mamy do wykonania w życiu to nie są studia. To nie jest harówa po 12 h dziennie ku czci excela. To samoakceptacja. I wtedy jest łatwiej.

Bo stare powiedzenie głosi: Gdy kobieta jest nieszczęśliwa, to szuka męża. Gdy jest szczęśliwa, to potencjalni mężowie szukają jej.

I to działa w obie strony.
— Piotr C.
placekijacek
2463 84ec
placekijacek
2934 3a6e 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
placekijacek
placekijacek

November 02 2018

placekijacek
7962 5db2 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
placekijacek
7975 c2aa 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
placekijacek
7982 e535 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl